Privacyverklaring

Vrouwenzorg Leidsche Rijn Privacyverklaring

Praktijk Vrouwenzorg Leidsche Rijn van Trees van Wijlen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Internet: Vrouwenzorgleidscherijn.nl
Adres: Akkrumerraklaan 174 3544 TV Utrecht Telefoon: 0611498352
Trees van Wijlen is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Vrouwenzorg Leidsche Rijn

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk Vrouwenzorg Leidsche Rijn verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen en/of voor het geven van advies op maat. De volgende persoonsgegevens verwerk ik: Naam, adres, geboortedatum, geslacht, emailadres, telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk Vrouwenzorg Leidsche Rijn verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
Medische anamnese, hormonale anamnese, sociale anamnese, medicatie gebruik en voedingssupplement gebruik

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Vrouwenzorg Leidsche Rijn neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Praktijk Vrouwenzorg Leidsche Rijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens gecombineerd met medische gegevens: 20 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Vrouwenzorg Leidsche Rijn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Vrouwenzorg Leidsche Rijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar treesvanwijlen@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Praktijk Vrouwenzorg Leidsche Rijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met mij contact op

Digitale gegevens worden in de cloud bewaard en daarop met gebruikersnaam en wachtwoord beschermd en versleuteld opgeslagen. Hiervan worden digitale Back-ups gemaakt welke eveneens versleuteld worden opgeslagen en beschermd met een wachtwoord. Papieren dossiers worden bewaard in een kast die op slot zit

Cookies en website disclaimer

De website van de Therapeut maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens van personen jonger dan 12 jaar

Ik heb niet de intentie minderjarigen te behandelen die jonger dan 12 jaar zijn.  Ik houd mij aan de regels zoals vermeld in het CAT-reglement. Ik heb bij de consultverlening van een minderjarige schriftelijke toestemming van de gezag dragende ouder(s) of voogd nodig voordat het consult plaats vindt. Indien de cliënt een kind die jonger dan 12 jaar is, moet er voor elk consult schriftelijke toestemming zijn. Ik gebruik hiervoor het Collectief Alternatieve Therapeuten-minderjarigen toestemmingsformulier en voegt dit bij het cliëntendossier. Bij kinderen van 12 tot 16 moet dit CAT-minderjarigen toestemmingsformulier door zowel de minderjarige als de gezag dragende ouder(s) of voogd te zijn ondertekend en te worden opgenomen in het cliëntendossier. Voor minderjarigen van 16 tot 18 is het ondertekenen van het minderjarigen toestemmingsformulier door de gezag dragende ouder(s) of voogd alleen nodig als de minderjarige als niet wilsbekwaam wordt gezien

Klachten

Praktijk Vrouwenzorg Leidsche Rijn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beroepscode

Als CAT-therapeut respecteer ik en beloof ik te handelen naar de beroepscode opgesteld door het Collectief Alternatieve Therapeuten
- Een CAT-therapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt. In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook
- Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en
respecteert deze altijd
- In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet
- Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de CAT-therapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts
- Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT therapeut wordt door de alternatieve therapeut als
vertrouwelijk behandeld

Vrouwenzorg Leidsche Rijn Praktijkvoorwaarden

Ondergetekende verklaart dat zij/hij volledig is ingelicht over de mogelijkheden die Trees van Wijlen bij haar werkzaamheden als orthomoleculair therapeut kan bieden.

Ondergetekende heeft de vragen, die Trees van Wijlen haar/hem heeft gesteld tijdens het intakeconsult, naar waarheid beantwoord.

Ondergetekende is volledig geïnformeerd over de kosten van de behandelingen á 85 euro per uur.

Ondergetekende verklaart voorts, dat hij/zij heeft ingestemd met de doelstelling van de behandeling.

Ondergetekende realiseert zich voorts dat er geen sprake is van een  resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan de zijde van Trees van Wijlen.

Ondergetekende is op de hoogte van de vertrouwelijkheid van de informatie die gegeven wordt; dat wat in de praktijk wordt besproken niet gedeeld wordt met derden anders dan met toestemming van ondergetekende.

Ondergetekende gaat akkoord met het volstrekt geanonimiseerde gebruik van de gevalsbeschrijving voor educatieve doeleinden (inter- en supervisie) van behandelaar binnen de beroepsgroep.

Ondergetekende heeft het recht op inzage in zijn/haar dossier en alle verdere rechten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming daarop betrekking hebbende.

Ondergetekende is er van op de hoogte dat voor het verkrijgen van een kopie van zijn/haar dossier kosten in rekening gebracht kunnen worden.

Ondergetekende dient expliciet toestemming te geven voor het delen van informatie met derden; huisarts, specialist, andere therapeut ingeval van overdracht en/of doorverwijzing of anderen die al dan niet bij de zorgverlening betrokken zijn. En geeft hierbij wel / geen / per situatie toestemming.

Ondergetekende gaat akkoord met praktijkwaarneming door een behandelaar binnen de beroepsgroep tijdens vakantie of in geval van nood.

Ondergetekende is op de hoogte van dat Trees van Wijlen gehouden is aan de beroepscode van de Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).

Ondergetekende is op de hoogte van de klachtenregeling op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Ondergetekende is op de hoogte van het gebruik van de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling door Trees van Wijlen.

Ondergetekende is van mening dat hij/zij antwoord heeft gekregen op alle vragen, die naar aanleiding van de voorgenomen behandeling naar voren zijn gekomen.

Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid beantwoord te hebben en alle relevante informatie m.b.t. gezondheid te hebben gegeven. Ondergetekende verklaart, na het lezen van bovenstaande en op basis van alle gekregen informatie, tot een weloverwogen besluit te zijn gekomen om een behandeling te willen ondergaan.

 

Datum:

Handtekening cliënt